Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών
6977140035
nskoutaris@gmail.com
Σμύρνης 1, Ζωγράφου, Αθήνα
Πιθανότητες -

Πιθανότητες

| Ορισμός και ιδιότητες πιθανότητας
| Στοιχεία συνδιαστικής
| Δεσμευμένη πιθανότητα
| Κατανομές διακριτές και συνεχείς
| Διδιάστατες (και πολυδιάστατες) κατανομές
| Ροπογεννήτριες
| Σύγκλιση ακολουθίας τυχαίων μεταβλητών
| Xαρακτηριστικές συναρτήσεις

Θεωρία Πιθανοτήτων

| Μετρήσιμοι χώροι και σίγμα άλγεβρες
| Χώροι μέτρου και πιθανότητας
| Τυχαίες μεταβλητές
| Συναρτήσεις κατανομής
| Μέση τιμή και ολοκλήρωση
| Σύγκλιση ακολουθίας τυχαίων μεταβλητών
| Xαρακτηριστικές συναρτήσεις

Μαθηματική Στατιστική

| Εκθετική οικογένεια κατανομών
| Σημειακή εκτιμητική: αμεροληψία, συνέπεια, επάρκεια, πληρότητα, θεωρήματα Rao – Blackwell και Lehmann – Sheffe, θεώρημα Basu, ανισότητα Cramer – Rao και αποτελεσματικότητα, εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας και μεθόδου ροπών
| Διαστήματα εμπιστοσύνης
| Έλεγχοι υποθέσεων

Στοχαστικές ανελίξεις (Διαδικασίες)

| Ανελίξεις Poisson
| Μαρκοβιανές αλυσίδες
| Τυχαίοι περίπατοι